HeLIFE


Kontakt

Mgr. Helena Vedrová
info@helife.cz
603 527 816

Tetovací studio HELIFE

Tetování

Metody

Karmická astrologie

karma1

Astrologie je věda provázející lidstvo od samých počátků. Zabývali se jí už nejstarší civilizace v Indii, Číně, starém Egyptě a později také v Řecku a Římě. Astrologie měla a dodnes pořád má mezi ezoterickými a okultními vědami výsadní postavení, protože se opírá o přesné astronomické výpočty a její vazba k astronomii byla vždy velmi těsná. Horoskop ukazuje, čeho jsme již dosáhli a čeho ještě dosáhnout můžeme. To, co jsme již zažili a čemu jsme se přizpůsobili, je k dispozici jako vědomosti. Můžeme toho vědomě využít, najít v tom vodítko nebo inspiraci. V jedincích, kteří si sebe uvědomují, je to svědomí, vnitřní hlas. V ostatních je to cosi, co vytváří úzkost a neklid, protože je jim to nepochopitelné. Stává se z toho nepřijatelná součást jejich osobnosti, kterou se pokoušejí potlačit a kterou viní za všechno zlo.

Karmická astrologie může odhalit zvláštní poslání, vysvětlit, proč nás přitahuje jistý typ člověka, najít zvláštní nadání nebo vysvětlit pocit, že jsme něco už předtím zažili a že to neděláme poprvé.

Pomáhá člověku, aby našel smysl života a odhalil své poslání. Potom ho učí způsobu, kterým může sjednotit svou osobnost s tímto posláním. Zde se nejedná o předpovědi, které ukazují na neměnitelný osud. Spíše je to tvořivá metoda, která člověku umožní, aby vzal osud do svých rukou a vlastní život den za dnem vytvářel. Nabádá člověka, aby se poučil a přijímal odpovědnost, aby si důvěřoval, i když život není snadný.

karma2

Výraz "karma" se vztahuje na nový cyklus bytí a vždy má něco společného s předešlým životem, event. i s jinými minulými životy. Nový cyklus zdědí nedokončené věci z předešlého cyklu, které je nutno ukončit a vyřešit. Zdědí ale i úspěchy. Karma tedy není jenom špatná, může být i dobrá.

Karmická astrologie věří, že duše člověka má smluvní poměr s nejdůležitějšími osobami v jeho životě - s rodiči, sourozenci, partnery a dětmi. Má také podobnou, méně významnou smlouvu i s jinými lidmi, například se spolupracovníky v zaměstnání a s přáteli. Jestli se mu podaří úspěšně se propracovat svými závazky, stanou se tito lidé jeho duchovními společníky. Budou ho podporovat a pomáhat mu ve snaze o vývoj. Jsou to jedinci, kteří člověku pomohou odhalit a započít jeho životní poslání.

Než se člověk může vydat na cestu svého duchovní poslání, musí mít jisté názory na svět a na sebe samého. Bude se vyvíjet a postupně se stane více a více oduševnělým.

Hlubinná abreaktivní terapie – lidově regrese

Laický pohled:

Je to velice účinná metoda, pomocí které se můžete zbavit současných potíží tím, že najdeme jejich příčiny v minulosti.

Vychází z teoretického předpokladu, že člověk je tvořen ze tří částí: fyzického těla, psychiky a ducha. Přitom psychika je nástrojem ducha na ovládání těla.

regresePotíže jimiž lidé trpí, jsou v podstatě jen následky traumat prožitých v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je člověk takového traumatu vědom či nikoliv. Pokud není příčinou silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít a zpracovat. Orgány nebo části těla, které byly v minulosti poraněné, bývají nyní zpravidla oslabené či nemocné. Po zpětném prožití původního poškození se tyto části aktivují a samovolně uzdravují. Regrese často zabírá i tam, kde konvenční léčba selhává. Věčným braním prášků se jen potlačuje bolest, ale nehledá se příčina té bolesti. Hlubinnou regresní terapií lze příčinu najít a odstranit.

Tato metoda potvrzuje že duše, tělo a naše psychika se nalézají v tom nejužším vztahu, že každá fyzická nemoc má svůj psychický prvek a naopak. U hlubinné regresní terapie se nejedná o žádný hypnotický stav, manipulaci ani sugesci.

Odborný pohled:

psychosomatické potíže lidí jsou v podstatě následky traumat prožitých v minulosti. Vše, co člověk prožil, je chronologicky uspořádáno na časové stopě (můžeme např. zjistit přesný čas narození). Jakýkoliv údaj na časové stopě můžeme najít vybavováním si na základě asociací (asociace = spojení představ tím, že jeden duševní obsah vybaví jiný v podobě představy nebo myšlenky proto, že dřívější zkušenosti se vyskytly spolu). Např. uvidíme psa a vybaví se nám nepříjemný zážitek z dětství, kdy nás podobný pes kousl do lýtka. Můžeme z toho mít nepříjemný pocit a psa raději obejdeme. Vybavování z paměti na základě asociací pracuje neustále, aniž bychom si toho byli vědomi. Avšak nám nepříjemný pohled na psa může sahat daleko hlouběji než do dětství, to je do minulých životů. Třeba nás někde v 16.století mohli pokousat vlci. Takovou událost, kterou jsme prožili, a byla pro nás jakkoliv nepříjemná, budeme nazývat engram. To je záznam do paměti který obsahuje psychickou nebo fyzickou bolest a zůžené vědomí. Krajní případ zůženého vědomí je bezvědomí. I v tomto krajním stavu se nám vše zapisuje do paměti. Restimulované engramy z minulosti nám tedy mohou způsobovat naše potíže v současnosti. Restimulovat si nějaký engram můžeme prakticky jakkoliv. Stačí na to např. trochu stresu nebo starostí, pak se přidá bolest hlavy nebo žaludku. Nemusí se to dít vše najednou, ale plíživě a pomalu. Proto často ani nevíme proč nás hlava začne bolet. Teoreticky, když jsme se do ní zrovna nebouchli, by nás bolet neměla. Proč nás někdy začne bolet levá ruka, i když jsme s ní nikdy nic neměli - tedy bez příčiny? Všichni jsme zvyklí sáhnout po prášku a je to.

V hlubinné regresní terapii nalézáme engramy, odstraňujeme jejich negativní vliv a tím dosahujeme abreakce. Důležitý je také verbální obsah engramu. Engramy rozlišujeme sekundární a primární. Sekundární obsahují bolest, ale ne její zdroj. Primární obsahují zdroj bolesti. Pomocí sekundárních engramů hledáme ty primární, které se na časové stopě vyskytují v řetězcích (tzn. několik primárních engramů po sobě jdoucích). Engramickou událost opětovně procházíme. To proto, abychom si utvořili korektivní událost - tedy doplnili chybějící komentář v době zůženého vědomí. Událost již pak nebude působit aberativně (nebude působit odchylku od průměru, normálu). Nepřijemné pocity při procházení událostmi nikdy nepřesáhnou míru snesitelnosti. Opakovaným procházením pocity ustupují, člověk si vybavuje více detailů a skutečností. Tedy rozšiřuje si vědomí a tvoří korektivní událost. Často lidé při regresi cítí příjemný příliv tepla a energie do těla. Nakonec ztrácí o událost zájem, jako by se jich už netýkala. Uvědomí si, že vše je součástí minulosti a ne současnosti. Teprve po zpracování celého řetězce engramů dojde k úplné abreakci. Pak se člověk svého současného problému nadobro zbaví.

Spiritual Response Therapysrt1

SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jeho pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech. Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procese nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem.

Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy 40 tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit.

Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není potřeba absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech ... Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vzniklo mnoho jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. A to je důležitý předpoklad pro to, aby se staré problémy už nevracely.

srt2Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace.

Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí. Znamená to, že každý dělá rozhodnutí ve svém živote sám. Když člověk přijme svoje problémy a těžkosti a zvolí si život ve stresu a nemoci nebo se rozhodne jim čelit a pracovat na svém rozvoji, je na každém z nás. Máme právo si vybrat. Pokud se sami rozhodneme řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za vlastní život, potom může být metoda SRT nápomocná. Odměnou za tuto snahu bude pocit svobody, uvolněnosti a radosti ze života.

Co je možné metodou SRT řešit:

Čím tato metoda není:

Tarottarot1

Tarotové karty a jejich vykládání je velmi starý způsob předpovídání událostí, které by se mohly vyskytovat v budoucnosti člověka. Nepředvídají nám jen budoucnost, ale mohou nám říci více o minulosti i přítomnosti. Karty mají schopnost odhalit roušku tajemství. Mnohdy se můžete dozvědět důležité informace, aby člověk dokázal pochopit příčiny a souvislosti svých problémů a podíval se na ně s nadhledem.

tarot2Taroty nám poskytují svou vizuální symbolikou příležitost k sebe poznání. Prostřednictvím tarotových symbolů můžeme nahlédnout do svého nitra a zjistit, zdali to, co činíme, činíme správně. Pokud byla vnitřní rovnováha porušena pomohou nám najít způsob, jak ji nastolit. Na Taroty se můžeme obracet o radu denně, například aby nám pomohly pochopit, proč právě nám se přihodilo to, co se přihodilo. Taroty nás mohou také upozornit na zkoušky a výzvy, kterým se budeme muset během dne postavit, a využít jich ke své proměně. Posilují náš tvůrčí projev ale i to, co je doposud skryto jenom v našem podvědomí.

Tarot nám může také poskytnout spolehlivý obrázek hladiny naší sebeúcty a objasnit nám, proč je naše sebeúcta v určité oblasti v pořádku a proč v jiné trpí.Content Managament System POWERED BY: SilverStripe 3.1 © 2015 - HeLIFE || Mapa stránekdesign: fykusa@gmail.com